The Devon Senior Cup 2014-15

1st Rd

Barnstaple

10

v

15

Brixham

Bideford

34

v

41

Exmouth

Ivybridge

7

v

39

N. Abbot

Cullompton

Bye

 

 

 

Semi- Finals

Brixham

24

v

16

Exmouth

Cullompton

7

v

53

N. Abbot

 

Final

Brixham

39

v

31

N. Abbot